21 juni 2018

Privacy verklaring

Privacy Policy (AVG)

Vrijheid Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.Vrijheid Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren;
 • Als Vrijheid Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin,
  vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
  onder aan dit document.
  Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vrijheid Fysiotherapie verwerkt
  ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
   Administratieve doeleinden;
   Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
   Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   De overeengekomen opdracht;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrijheid Fysiotherapie de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
   Voornaam;
   Tussenvoegsel;
   Achternaam;
   (Zakelijk) Telefoonnummer;
   (Zakelijk) E-mailadres;
   Geslacht.
  Uw persoonsgegevens worden door Vrijheid Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van
  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
  voor maximaal 7 jaar.
  Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten
  Persoonsgegevens van cliënten worden door Vrijheid Fysiotherapie verwerkt ten behoeve
  van de volgende doelstelling(en):
   Administratieve doeleinden;
   Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
  Pagina 2 van 4
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   De behandelovereenkomst;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrijheid Fysiotherapie de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
   Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht;
   BSN
   Telefoonnummer;
   E-mailadres;
   Polisnummer basis- en aanvullende verzekering
   Gegevens over gezondheid.
  Uw persoonsgegevens worden door Vrijheid Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van
  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
  Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
  Persoonsgegevens van cliënten worden door Vrijheid Fysiotherapie verwerkt ten behoeve
  van de volgende doelstelling(en):
   Administratieve doeleinden.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   De behandelovereenkomst;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrijheid Fysiotherapie de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
   Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht;
   BSN
   Telefoonnummer;
   E-mailadres;
   Polisnummer basis- en aanvullende verzekering
  Uw persoonsgegevens worden door Vrijheid Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van
  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   Maximaal 40 jaar.
  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
  Persoonsgegevens van medewerkers worden door Vrijheid Fysiotherapie verwerkt ten
  behoeve van de volgende doelstelling(en):
   Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   De arbeidsovereenkomst.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrijheid Fysiotherapie de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
   Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht;
   Telefoonnummer;
   E-mailadres;
   Geboortedatum;
   Salarisgegevens;
   Kopie ID;
   BSN-nummer;
   Bankgegevens.
  Uw persoonsgegevens worden door Vrijheid Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van
  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.
  Pagina 3 van 4
  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
  voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
   Het hosten van onze praktijkwebsite
   Het verzorgen van de internetomgeving voor het Elektronisch Patiënten Dossier;
   Het verwerken van declaraties naar zorgverzekeraars;
   Het beveiligd communiceren met uw arts/verwijzer of andere bij uw behandeling betrokken
  personen;
   Het via mail / sms / app aanbieden van afspraakherinneringen
   Het verzorgen van de (financiële) administratie;
   Het uitvoeren van online cliënttevredenheidsenquetes;
   Het verzorgen van de internetomgeving het kwaliteitshandboek en de kwaliteits -, klachten-,
  incidenten-, en calamiteitenregistratie
   Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
  zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
  verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
  zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
  derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
  indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
  vertegenwoordiger.
  Bewaartermijn
  Vrijheid Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
  waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
  van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
  maatregelen genomen;
   Alle personen die namens Vrijheid Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen
  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.
  Pagina 4 van 4
  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
  ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
  verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
  andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
  voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
  dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
  direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
  vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
  toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
  met ons op!
  Contactgegevens:
  Vrijheid Fysiotherapie
  info@vrijheidfysiotherapie.nl
  www.vrijheidfysiotherapie.nl
  Lepelaarstraat 1, 3582 SK Utrecht
  Tel.06 81 837 609